Rachunkowość, a księgowość - różnice

W codziennych sytuacjach terminy księgowość i rachunkowość używane są zamiennie. Tymczasem mimo występującej zbieżności zakres ich znaczeń jest zupełnie inny. Zachęcamy do poznania podstawowych różnic pomiędzy rachunkowością a księgowością.

Rachunkowość jako termin nadrzędny

Rachunkowość rozumiemy jako system obejmujący, gromadzący i przetwarzający dane dotyczące całego procesu finansowo-gospodarczego danego przedsiębiorstwa. System ten odznacza się wysokim poziomem sformalizowania, a więc jego operacje dokonuje się według określonego wzorca i za pomocą obowiązujących metod. Tylko w ten sposób możliwe jest prowadzenie rejestru wszelkich zdarzeń gospodarczych.

Wspomnianymi zdarzeniami mogą być, np. wydatki powiązane z produkcją, zakupy, remonty, opłaty amortyzacyjne. Rejestracji podlegają też sama sprzedaż, ale również wysokość odliczonych podatków, podobnie jak pensje pracowników, naliczane składki związane z ich zatrudnieniem itp. Rachunkowość musi uwzględnić każdą operację związaną z przepływem finansów. Jest to ważne, gdyż każda zmiana wyrażona w mierniku pieniężnym wpływa na sytuację podmiotu, a przede wszystkim jego stan majątkowy. Do rachunkowości zaliczamy więc następujące działy: księgowość, kalkulację (rachunek kosztów) oraz sprawozdawczość.

Prowadzenie rachunkowości pozwala uzyskać rzetelne informacje na temat zasobów i finansów danej jednostki gospodarczej. Zebrane dane są niezbędne do zarządzania firmą. Na ich podstawie można planować przyszłe inwestycje, zakupy, wydatki związane z rozwojem, ale też skontrolować poprawność podejmowanych decyzji. Zdolności finansowe oraz zasób majątkowy firmy mogą interesować urzędy, banki czy ewentualnych kontrahentów.

Księgowość jako dział rachunkowości

Tym sposobem zostały wykazane różnice pomiędzy omawianymi terminami. Księgowość to dział podrzędny wobec rachunkowości, ale stanowiący jej ważną część. Istotą działalności księgowej jest rejestrowanie zmian w składnikach majątku posiadających uwierzytelnienie w dokumentach. Ewidencję wraz ze wskazaniem źródła pochodzenia wykonuje się w ujęciu pieniężnym, choć w niektórych sytuacjach można też wykorzystać ujęcie ilościowe.

Prowadzenie księgowości tak jak rachunkowość odznacza się systemowością i sformalizowaniem. Dodatkowo ustawodawca określa, które podmioty i w jaki sposób powinny ją stosować, np. księgowość pełna, uproszczona, księga podatkowa czy ryczałt. Prowadzenie księgowości wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zestawów obrotów oraz sald, a także przygotowywania wyceny pasywów i aktywów wraz z ustaleniem wyniku finansowego. Ponadto księgowość wiąże się z rozdzielaniem i katalogowaniem dowodów finansowych stanowiących potwierdzenie dla każdej operacji pieniężnej.

Księgowość stanowi zatem praktyczny wymiar rachunkowości, a dzięki jej procedurom w rejestrze przepływu finansów panuje dyscyplina. Prowadzenie rachunkowości i księgowości łączy konieczność znajomości przepisów oraz systemów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Niewątpliwie każdy podmiot odnosi korzyści z prowadzenia księgowości i rachunkowości w sposób uregulowany i zgodny z przepisami prawa. Jest to na pewno wyzwanie, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie powierzenie obsługi spraw księgowych biuru rachunkowemu.

Wróć

DANE KONTAKTOWE

Biuro Ksiegowe
Ewa Gąsiorek
ul. Przemyska 11A lok. 41
02-361 Warszawa
Dzielnica Ochota
woj. mazowieckie
22 668 49 09
518 152 612
517 437 182

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Finanse EG | ul. Przemyska 11A/41 | 02-361 Warszawa | Dzielnica Ochota | woj. mazowieckie | 22 668 49 09 | 518 152 612 | 517 437 182 | kontakt@finanseeg.pl | NIP: 1130987198